Skip to main content

Таблица транскрипции по умолчанию.

SourceTarget
yi
ding
qi
wan
zhang
san
shang
xia
ji
bu
yu
yu
yu
mian
gai
chou
chou
zhuan
zhuan
qie
pi
shi
qiu
bing
ye
cong
dong
si
cheng
diu
liang
yan
sang
sang
ge
ya
zhong
zhong
ji
feng
feng
guan
chuan
chan
lin
wan
dan
wei
wei
zhu
jing
li
li
ju
ai
yi
nai
jiu
ma
me
yao
yi
zhi
wu
zha
hu
fa
le
yue
ping
pang
qiao
guai
cheng
yi
mie
jiu
qi
ye
xi
xiang
shu
ji
mai
luan
ru
gan
qian
乿chi
lin
yi
le
liao
liao
liao
yu
yu
zheng
shi
er
chu
yu
yu
kui
yun
yun
hu
qi
wu
jing
gen
ya
xie
ji
qi
wang
kang
jiao
hai
yi
chan
heng
mu
xiang
jing
ting
liang
qin
qing
bo
xie
dan
wei
ren
亿yi
shen
shi
ren
le
ding
ze
jin
pu
pu
pu
chou
qiu
ba
zhang
jin
jie
reng
cong
cong
zong
lun
lun
cang
zi
zi
shi
ta
zhang
fu
xian
xian
xian
tong
ren
qian
yi
dai
ling
yi
sa
yi
men
yang
zhong
pi
wu
jian
jia
jie
ren
fen
仿fang
仿fang
仿fang
zhong
qi
xin
kang
yi
ji
wu
ji
fu
fa
xiu
zhong
you
huo
hui
kuai
yu
san
wei
chuan
zhuan
ya
shang
chang
lun
cang
wei
zhu
bo
gu
gu
ban
ling
shen
ci
si
beng
si
qie
pi
dian
dan
qu
ci
wei
di
zhu
zuo
you
you
ti
he
tuo
she
yu
yi
fo
fu
zuo
ning
tong
ni
xuan
qu
yong
yong
wa
qian
ka
pei
pei
huai
he
lao
yang
bai
jia
er
ji
hen
huo
gui
quan
tiao
jiao
ci
yi
使shi
xing
shen
tuo
kan
zhi
zhi
gai
yi
chi
li
shi
zhu
xu
you
mou
dong
tong
cha
gong
gong
zhou
yi
xia
lu:
jiao
zhen
ce
zhai
qiao
kuai
chai
nong
wu
hou
qin
便bian
便pian
cu
e
qiu
jun
zu
qiao
li
yong
jing
xian
su
fu
li
mian
ping
bao
yu
si
xin
yu
chou
yan
lia
liang
li
jian
xiu
fu
ju
ju
pai
jian
biao
chu
feng
an
bi
cui
guan
bei
shu
dao
dao
jue
tang
hou
yi
ti
jie
chang
jie
kong
kong
juan
ju
qian
ni
zhuo
wo
zhai
zhi
qing
cheng
yan
jia
jia
ji
jie
ruo
wei
pian
wo
jie
xie
zuo
ting
bei
huang
chou
jian
ci
fu
zhi
zong
mian
yi
si
ou
tou
lou
fen
chang
gui
kui
fu
ma
bang
bang
dian
xi
qian
yao
suo
dai
tang
bin
chu
nuo
cui
ao
chi
sha
yan
yan
piao
lu
zhuan
xiang
xi
liao
chan
jian
dan
jiu
seng
xian
jiao
jian
tong
zhuang
lin
bo
su
jiang
jiang
pi
ai
sai
jing
xuan
chu
dan
jiao
ru
tai
ni
ning
lei
bao
biao
si
chen
long
chan
shu
luo
zan
lei
er
er
wu
yun
yuan
xiong
chong
zhao
xian
guang
ke
ke
mian
dui
tu
si
yan
dang
dang
dou
fen
mao
shen
jing
ru
quan
ba
gong

Инструменты

Вы можете установить это направление транскрипции как плагин для вашего браузера.
Вы можете получить HTML-код этой транскрипции для вашего сайта или блога.